Algemene voorwaarden origineelkinderfeest.nl

Deze algemene voorwaarden is geldig vanaf: 23 September 2018 tot volgende update.


Considerans

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van Instelligence B.V. waarvan origineelkinderfeest.nl een handelsnaam is.


Artikel 1 Definities

1.1 Instelligence B.V.: onderdeel van Instelligence B.V., statutair gevestigd te Oirschot en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 68270232. Verhuurder van metaaldetectors en superheldenpakken. Tevens verkoper van producten die horen met het Superhelden-piratenspel zoals muntjes en de schatkaart.

1.2 De huurder: een natuurlijk- of rechtspersoon die via Instelligence B.V. of handelsnamen van Instelligence B.V. roerende zaken huurt zoals bijvoorbeeld metaaldetectors en superheldenpakken. Daarnaast kan de huurder ook koper zijn van producten zoals muntjes en de schatkaart.

1.3 De koper: een natuurlijk- of rechtspersoon die via Instelligence B.V. of handelsnamen van Instelligence B.V. roerende zaken koopt zoals bijvoorbeeld muntjes en de schatkaart. In dit geval is de huurder ook koper.

1.4 Website van Instelligence B.V. waarop de metaaldetectors en superhelden pakken worden verhuurt en muntjes en schatkaarten worden verkocht: origineelkinderfeest.nl


Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De huurder wordt geacht de metaaldetectors en superhelden pakken in goede staat te hebben ontvangen. Instelligence B.V. wordt geacht de metaaldetectors en superhelden pakken in goede staat te hebben afgeleverd of meegegeven.

2.2 De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Metaaldetectors en superheldenpakken toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de metaaldetectors en superheldenpakken contant aan Instelligence B.V. voldoen.

2.3 Instelligence B.V. is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Instelligence B.V. op aanvullende schadevergoeding.

2.4 Instelligence B.V. is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde metaaldetectors en superhelden pakken na vermeend misbruik in te nemen.

2.5 Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de metaaldetectors en superhelden pakken. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

2.6 De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde metaaldetectors en superheldenpakken verzorgen en deze in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

2.7 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde metaaldetectors en superheldenpakken aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2.8 Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. Indiend 24 uur voor leverdatum de reservevering door de huurder wordt geannuleerd, zal 100% van de huurprijs in rekening worden gebracht.

2.9 Het huren van de metaaldetectors en superhelden pakken, en het kopen van de munten en schatkaart geschiedt op eigen risico. Instelligence B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan aan huurder, derden en/of goederen.

2.10 De koper van muntjes en de schatkaart dient rekening te houden met verstikkingsgevaar bij kinderen. Deze muntjes zijn dus niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Tevens willen wij u erop wijzen dat de muntjes en de schatkaart niet gezien mogen worden als speelgoed en zijn dus ook niet geschikt als speelgoed voor kinderen ouder dan 36 maanden.